บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
  นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ นายอุดม น้อยจันทร์ นางนวลจันทร์ ศรีจันลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี ชนะดี นางสุภาภรณ์ อนันเต่า นายภาคิน วงศ์อาษา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางเนตรนภา มหาพานต์ นางวันเพ็ญ สวนงาม นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
     
นายสราวุธ เพชรภักดี นายอรรคพล บุญชำ นางพิไลพร สงเคราะห์
ครูชำนาญการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ
     
นางสายฝน อุดมทรัพย์ นายภาณุเดช ศรีนวลจันทร์  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
    ขึ้นด้านบน