จำนวนนักเรียน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

ม.1

 

 

348

9

 

ม.2

177

178

295

9

 

ม.3

141

188

329

9

 

รวม ม.ต้น

 

 

972

27

 

ม.4

 

 

 296

9

 

ม.5

115

163

278

9

 

ม.6

94

170

264

8

 

รวม ม.ปลาย

 

 

838

 

 

รวมทั้งหมด

 

 

1,810

52