บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
  นายยุทธนา เชิงหอม  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นายประสงค์ ถนัดค้า นายวินิต สงคะกุล นายนพรัตน์ ภูคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์ นายพงศทอง สุดชา  
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ  
    ขึ้นด้านบน