บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
  นายจักรี ชนะภัย  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลา นายนเรศ ศรีหนา นายบุญมา โอชา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวีณา ลิ้มสำราญ นางอมร เอกปริญญา นางละมัย บุญภิมล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกานต์ เครื่องพาที นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
นางทิพวรรณ ประชานันท์ นายกอบเกียรติ โคมารัมย์ นางสาวพัชราภรณ์ พิรุณ
ครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง
    ขึ้นด้านบน