สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรัญญา   บัวศรี
 
1. นายสฤษฎ์พงศ์  วงษ์พล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเอราวรรณ  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางสมพร  ศรีสนไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  รายรับ
 
1. นางแววตา  แสงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสกร  บุญสงค์
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐพร  คำไชย
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายวรินทร  สิงห์ทองห้าว
 
1. นางสาวทิวากร  เกณฑ์สาคู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ศรี
 
1. นางพัทรศยา  ลาดศิลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวพรฤดี  ค่ายหนองสรวง
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกรเอกอมรินทร์  เหมัง
 
1. นางสมพร  ศรีสนไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายจักรินทร์  อุปชิต
 
1. นายปัญจพล  ธิดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ่งกำแหง
2. เด็กหญิงวริศรา  ชาวงษ์
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลฤดี  บรรเทา
2. นางสาวอนิตศรา  ค่ายหนองสรวง
 
1. นายปัญจพล  ธิดา
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลานรอบ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
2. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรา  ยางคำ
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คนเพียร
 
1. นางนิภาพร  ส่วางกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  โพธิ์หมุด
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีส่อง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวบัณฑิตา  บุตรพรม
2. นางสาวพรชิตา  จุลนาค
3. นางสาวมธุริน  หอมเนียม
 
1. นางสาวจิราพร  พละสิม
2. นายวราภรณ์  คำบุดดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. นางสาวธิดารัตน์  โคตุทา
2. เด็กหญิงมทิรา  มิ่งสลอน
3. นางสาวอรนิภา  ศิริชัยราวรรณ
 
1. นางวรฉัตร  ไตรทิพย์
2. นายอำนาจ  ก้านจักร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แวงภูลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทียมปาก
 
1. นางสาวรับขวัญ  เสียงสนั่น
2. นายณัฐกิตติ์  เฮงสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัชรพล   สาสุข
2. นางสาวอัญชณิการ์   โซนรัมย์
 
1. นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์
2. นายเนติพงษ์  ก้านจักร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภักพิมล  อินทร์ศรีเมือง
 
1. นายอภิรัณธรักษ์   ผลาผล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวศุจิกา   ไชยมาตย์
 
1. นายอภิรัณธรักษ์   ผลาผล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ขยันชม
2. เด็กหญิงณิฌาภัทร   ลาดแท่น
 
1. นางสุรวรี  โทนหงส์ษา
2. นางสาวปิยพร  สัตย์ซ้ำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาววรรณพร  ศรีกลับ
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศรีส่อง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  สีเคลือบ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วโพนงาม
 
1. นางสาวพิสมัย  ไค่นุ่นโพธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นายกรวิชญ์  พิลาภ
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ละครลำ
3. นางสาวตะวันฉาย  แสนคำ
 
1. นายชัยพร  พิลาภ
2. นางถนอม  พิลาภ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  มีผิว
2. นางสาววิภาภรณ์  นามไธสง
3. นางสาวอภัสรา  สว่างพฤกษ์
 
1. นางสัมพันธ์  ช่อรักษ์
2. นางสาวกัญญาภัค  ญาตินิยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  นิพวงลา
2. เด็กหญิงอริศรา  วงษ์สนิท
3. เด็กชายอิทธิโชติ  สาสุข
 
1. นางลำดวน  สำลี
2. นางอวยพร  วรศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุช  ชารีผาบ
2. นางสาววิรัลยุพา  เหลาไชย
3. นางสาวศุภธิดา  เหนี่ยวบุบผา
 
1. นางชณัทดา  หงส์ทองคำ
2. นางอภัย  ปาสาใน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สาสุข
2. นางสาวปนัดดา  สาสุข
3. นางสาวมาริสา  ดวนขันธ์
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ราศรี
2. เด็กหญิงธันยพร  อรรคบุตร
3. เด็กหญิงปภาพินท์  ศรีทะวงษ์
 
1. นางณัฐรินทร์  คำภักดี
2. นางสุกัญญา  พิทักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรายุทธ  ศรีนิลทา
2. นางสาวสุจิตรตา  กาสิงห์
3. นายอรรคพล  พลเยี่ยม
 
1. นางมัทนา  พิมพ์เขต
2. นางสาวสิริมา  ไชยสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ตรีศร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สู่สุข
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายกฤษฎาพร  แสงปัญญา
2. นายธนพล  นาดี
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  ใยสำลี
2. เด็กชายพชร  พรมมี
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพชรรัตน์
2. เด็กชายนันทะวัฒน์  จอดนอก
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทะนะไชย
3. เด็กหญิงจิระนันท์  เท่าพิบูลย์
4. เด็กหญิงนันทพร  บุญตาราษฎร์
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญภักดิ์
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวญาดาวรรณ  คุณะ
2. นางสาวธัญสินี  จ่าแก้ว
3. นางสาวสิริยากร  ทวีกัลป์
4. นางสาวอริสา  ดำงาม
5. นางสาวอินทิรา  ตะสน
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายฆรวัณณ์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงประกามาศ  สู้รักรัมย์
3. เด็กชายพีรวัฒน์  สมสีสัย
4. เด็กชายภราดร  ข่องแรง
5. เด็กหญิงภัสราพร  หนองศรี
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายบุญมา  โอชา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  กุลวงษ์
2. นางสาวปิยธิดา  นามเขต
3. นางสาวพัชริดา  อุดมคำ
4. นางสาววิจิตรา  วงษ์ภูงา
5. นางสาวเกศรินทร์  พรมวงษา
 
1. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
2. นางละมัย  บุญภิมล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายธนากร   แก้วหิน
2. นายพงศกร  ดีสุข
3. นายพิชิตชัย  หาญเสมอ
4. นายสุขสันต์  กัณหาชัย
5. นายอลงกต  หงษ์แสน
 
1. นางชนกานต์  เครื่องพาที
2. นายกอบเกียรติ  โคมารัมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลมาศ  พรมสุคนธ์
 
1. นางนิจนิรันดิ์  สีสมบา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวธิติยาพร  สุขรักษ์
 
1. นางชนะกานต์  เครื่องพาที
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีพิลา
2. เด็กชายพรทวี  ไชยศิลป์
 
1. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายพีระพงศ์  เต้าประจิม
2. นางสาวรุจิรา  โคตุทา
 
1. นายโกศล  ภูศรี
2. นางอมร  เอกปริญญา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาวนี  นามมะลัย
2. นายสมพร  ทองบุ
 
1. นายพงศทอง  สุดชา
2. นายนิกร  คำวงษา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรุตรา  วงษ์ศรี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  วงเวียน
 
1. นายยุทธนา  เชิงหอม
2. นายยุทธนา  เชิงหอม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เวิน
 
1. นายสรรเสริญ  สุวาทศิลป์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลกันยา  ลาภมาก
 
1. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ธนัญญา  พรมธิดา
 
1. นายสรรเสริญ  สรุวาทศิลป์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรฤดี   ค่ายหนองสรวง
 
1. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จำปาจันทร์
 
1. นายพนม   ทวีนันท์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรชัย  พิกุล
 
1. นายพนม  ทวีนันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรวงษ์
 
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิดาพร  โยธาจันทร์
 
1. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรชนก  คงแสนคำ
 
1. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววรรณรา  เหลาไชย
 
1. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   สีระวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  มุกดา
3. เด็กชายภูเบศน์  ชนะดี
4. เด็กชายมินทร์ธาดา  สระน้ำอ้อม
5. เด็กหญิงรุจิรา  นันตลาด
6. เด็กหญิงอาริษา  คำมี
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
2. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ชาวงษ์
2. นายกฤษนัย  ไชยอุดม
3. นายจิรายุทธ  จันทร์ยาง
4. นายณัฐพงษ์  ธรรมวงศ์
5. นายนทีกานต์  ทับมะโรง
6. นางสาวศิริกัลยา  ยอดคีรี
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
2. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานนท์  งามดังนาค
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวินี  ลาดศิลา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 17 1. นางสาวปิยพร  สีสินธุ์
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประสบโชค  ศัพท์พันธุ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   สีระวงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวปิยพร  สีสินธ์ุ
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
 
1. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายประสบโชค  ศัพท์พันธุ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายณภัทร  ไพรโสภา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุภาวินี  ลาดศิลา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวธัญญานุช  เทพมหาชัย
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ราชพลแสน
2. นางสาวชญาดา  แสนเลิศ
3. นายทิวากร  บ้างตำรวจ
4. นายธีรศานต์  ประภาศพงษ์
5. นางสาวนพเกล้า  พงษ์ศิริวิลัย
6. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
7. นายประสพโชค  แสนภูมิ
8. นางสาวผกามาศ  แสนอ่อน
9. นางสาวผกามาศ  แสนสี
10. นางสาวศิริกัลยา   ยอดคีรี
11. นางสาวเพชรลดา  เหลานาคำ
12. นายโชคชัย  พลลาบ
 
1. นายพิทักษ์  ทุมพร
2. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
3. นายธิบดี  เพชรสม
4. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีระวงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา  เดชโคตร
3. เด็กหญิงขณิษฐา  เวชกามา
4. เด็กหญิงคณิตา  ศรีจำปา
5. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์ทร
6. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมาตย์
7. เด็กหญิงจิรัซญา  สารวรรณ
8. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
9. เด็กหญิงชินพร  คำสอง
10. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบูรพา
11. เด็กชายณัฐกมล  มหาวงษ์
12. เด็กหญิงณัฐริกา  ยามโสภา
13. เด็กหญิงธนาภา  สืบศรี
14. เด็กชายธีรภัทร  ยศกลาง
15. เด็กหญิงนภาพร  ล่ำสัน
16. เด็กหญิงนฤวรรณ  ช่างถม
17. เด็กหญิงน้ำอิง  ข่องแรง
18. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสาหัส
19. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  คำดำ
20. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสนาม
21. เด็กชายพีระพงศ์  บุญลาด
22. เด็กหญิงวรรวณิชย์  วรรณศิริ
23. เด็กหญิงวริศรา  มนต์แว่น
24. เด็กหญิงศิรารัตน์  บางวิเศษ
25. เด็กชายศุภชัย  เค็มมาก
26. เด็กหญิงสิริยากร  พะชา
27. เด็กหญิงสิริรัตชา  ศุภรังสรรค์
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำจันทร
29. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจำปา
30. เด็กหญิงสุพัชตรา  ลาลาด
31. เด็กหญิงสุภาวดี  สีโคตร
32. เด็กหญิงสุภาวิณี  ลาดศิลา
33. เด็กหญิงอนุธิดา  เต็งหนัก
34. เด็กชายอภิรัตน์  ใจภักดี
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยนารี
36. เด็กชายอัสมา  ศรีประเสริฐ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  สุุุวิชา
38. เด็กหญิงอาริษา  ฐานะ
39. เด็กชายเฉลิมราช  วงศ์ก้อม
40. เด็กชายเชรษมังกร  สินธุ์พรม
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
4. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
5. นางสมพร  ศรีสนไชย
6. นายรชต  โสภณพัฒนบัณฑิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ชาวงษ์
2. นายกฤษฎา  สีระวงษ์
3. นายกฤษนัย  ไชยอุดม
4. นางสาวกัลยา  ศรีแพ่ง
5. นางสาวกุสุมาวดี  สระน้ำอ้อม
6. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์แก้ว
7. นายจิรายุทธ  จันทร์ยาง
8. นางสาวจุรีรัตน์  ราชพลแสน
9. นางสาวชัญญานุช  เทพมหาชัย
10. นายณภัทร  ไพรโสภา
11. นางสาวณัฐติกานต์  จักษุมา
12. นายณัฐพงษ์  ธรรมวงษ์
13. นายธนพล  สิทธิศรี
14. นางสาวธัญณัฐ  นริทร์
15. นางสาวธัญวรัตน์  ตามกลาง
16. นายนทีกานต์  ทับมะโรง
17. นายนราธร  เวียงใต้
18. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
19. นางสาวปลิตา  อุทาหรณ์
20. นางสาวปิยดา  จันทร์จำนงค์
21. นางสาวพิมพ์ลภัส  สมัยรัฐ
22. นายพีระพงษ์  อุไชย
23. นางสาวภัทรสุดา  ไชยบัวแดง
24. นายภูเบศน์  ชนะดี
25. นางสาวมะลิวัลย์  ทองเขียว
26. นายยศพร  อามาตโพลี
27. นางสาวลลิตา  บางวิเศษ
28. นางสาวลลิตา  จันทร์จำนงค์
29. นางสาววชิราภรณ์  ชารีผาบ
30. นางสาววายุลี  หาญชัย
31. นางสาววิชุดา  รั่งจันทึก
32. นายวิศา  สุรกลาง
33. นางสาวศิริกัลยา  ยอดคีรี
34. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมิภักดิ์
35. นางสาวอติพร  ศรีเจียม
36. นางสาวอนุธิดา  แสงคุณ
37. นายอลงกรณ์  สอนเต็ม
38. นายเจนติพัทธ์  พะโส
39. นายเจษฎา  ฤทธิบาล
40. นายเศรษฐกิจ  คำโสม
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายนายพิทักษ์  ทุมพร
4. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
5. นางน้ำฝน  ศรีวรรณะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
 
1. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หาพันธุ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ธิทา
3. เด็กชายฑัฐณาวิน  ชุมมา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุมกลาง
5. เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ
6. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
7. นายบัณฑิต  ชำนิพันธ์
8. เด็กชายพงศกร  ประจวบสุข
9. นางสาวพรพรรณ  เหิมหอม
10. นางสาวพลอยไพลิน  อุ่นคำ
11. เด็กหญิงวรางคนาง  นราทร
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริชมภู
13. เด็กหญิงสุชัญญ์ญา   พะโส
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ลายโถ
15. เด็กหญิงอินทิรา  ลุนภูงา
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
3. นางสาวชลิตา  นิเกตุ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  โคตรทองหลาง
3. เด็กหญิงจริยา  ชัยสุนทร
4. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญแจด
5. เด็กหญิงญานภา  สิทธิสาร
6. เด็กหญิงปฐมพร  นาแซง
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  โยธาจันทร์
8. เด็กหญิงพรรณา  ตะสน
9. เด็กหญิงวันวิสา  พันธุ์พานิชย์
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  ปรีพร
11. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธิ์ขาว
12. เด็กหญิงโสรญา  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรินทร์  อุปชิต
2. นางสาวบุษยา  ตาไธสง
3. นายพงศกร  นะราวัง
4. นางสาวภัทรภรณ์  นาแซง
5. นายสุริโย  มังศรี
6. นายอรรถพร  ดอนเกิด
7. นางสาวอัญญดา  ปาเส
8. นางสาวอารียา  คณะหาญ
9. นางสาวเดือนนภา  หงทะนี
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายปิยะบุตร  ภูภักดี
 
1. นายชานนท์  กุสุริย์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนปรีเปรม
 
1. นางนิชนันทร์  สุขหงษ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ขุมทอง
 
1. นางรสลิน  เจริญเขต
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบูรพา  โยชาลี
 
1. นางสาวกาญจนา  ลาดศิลา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  น้อยแสง
2. เด็กชายราเมศวร์  ศิริษา
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีแสง
4. เด็กชายศุภกิจ  ริตกันโต
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุระ
2. นางณัฐจิตรา  ศรีวงษ์ชัย
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  ยอดกันทา
2. นางสาวธัญชนก  โคภูมี
3. นายนลวัฒน์  จันทะอ่อน
4. นายปรวิชญ์  มะลิซ้อน
5. นายวัชิระพรรณ  นามทะจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เสนาเนียร
2. นางสาวลมณี  ประเมลัย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธิทา
2. เด็กหญิงปรียาวิลีย์  ภิบาล
 
1. นางวิไลวรรณ  นามเขต
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  ไชยอุดม
 
1. นางปัตนี  นันตลาด
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะวงษ์
 
1. นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว
2. MissXiao Xin  Wang
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพูนุช  แก้วมา
2. นางสาวอภิฤดี  กองพิธี
 
1. นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว
2. MissXiao Xin  Wang
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญธิดา  พักตร์แก้ว
2. นางสาวนิภาพรรณ  ยอดประทุม
3. นางสาวภัทรภรณ์  กุลวงษ์
4. นางสาวศริญญา  นาพิมพ์
5. นางสาวอัจฉรา  สีสินธุ์
 
1. นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว
2. MissXiao Xin  Wang
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลาดแท่น
2. เด็กชายญาโนไท  โยตะพงษ์
3. เด็กชายตะวัน  นามโสม
4. เด็กชายธีระศักดิ์  เพิ่มพูน
5. เด็กชายปิยวัฒน์  เกียมปาก
6. เด็กชายภัทรพล  มะลานิน
7. เด็กชายศิโรจน์  สุริวัต
8. เด็กชายสมพงษ์  ชมสา
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หิมพล
2. นายจักรินทร์  อุปชิต
3. นางสาวณัฐมน  แสนแก้ว
4. นางสาวธัญลักษณ์  ช่างถม
5. นายธีรวุฒิ  ศรีศิลป์
6. นายวุฒิชัย  ดำดี
7. นางสาวอัญชลี  ศรีนิลทา
8. นางสาวเกศฤดี  ยาตะคุ
9. นางสาวเดือนนภา  หงทะนี
10. นางสาวเยาวลักษณ์  แสนกระจาย
 
1. นางละมัย  บุญภิมล
2. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
3. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พนมเจริญกิจ
2. เด็กชายธีรวัจน์  ประมวลศิลป์
3. เด็กหญิงบรรชิตา  ชาวงษ์
4. เด็กชายศุกลณัฐ  ตะภา
5. เด็กหญิงแพรพอย  พุทธานุ
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวัฒน์  ตุรุไชย์
2. นางสาววิลาสินี  คำสิงห์
3. นางสาวศณัฐชา  พิศเพ็ง
4. นางสาวสุนิตา  เหล็กกล้า
5. นางสาวสุภาวดี  เหลือล้ำ
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายทัตพงษ์  สุวรรณธาดา
2. นายมูรธา  โคสิน
 
1. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
2. นายภานุเดช  ศรีนวลจันทร์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวทุม
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  จตุพรม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สวนงาม
2. นางเนตรนภา  มหาพานต์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขนานแข็ง
2. เด็กชายไชยันต์  สุทธะพินทุ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สวนงาม
2. นางเนตรนภา  มหาพานต์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุพัสตร์  เสือประโคน
2. นางสาวนรีกานต์  กุลวงษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สวนงาม
2. นายภาคิน  วงศ์อาษา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงงาม
2. เด็กชายอภิชาติบุตร  กองพิธี
 
1. นายภาณุเดช  ศรีนวลจันทร์
2. นายภาคิน  วงศ์อาษา
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  สลีสองลม
2. นายสายธาร  สวนมอญ
3. นายอนุรักษ์  ดิษฐประศักดิ์
 
1. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
2. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลพรรษ์    เกณทวี
2. นายอติพงษ์  เจริญ
3. นางสาวอภิชญา    ยืนยง
 
1. นางสุมาลี  ชนะดี
2. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรพงษ์   นามบุญศรี
2. นายสิทธิภูมิ   บุญคำมี
3. นายเกรียงไกร  กงแหลม
 
1. นางสุมาลี  ชนะดี
2. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  โชติปัญญา
2. เด็กชายธนภัทร  มังศรี
3. เด็กชายเมธาพร  กองขวัญ
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายอรรคพล  บุญชำ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกนกศักดิ์  วันหนองกุง
2. นายกฤษกรณ์  มาลารัตน์
3. นายวุฒิชัย  ใต้เฉียง
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายอรรคพล  บุญชำ
 
106 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมนูญ  สารฤทธิ์
2. เด็กชายภัทรดนัย  มณีสุคนธ์
3. เด็กชายสุรวุธ  สุโพธิ์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
 
107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  จันทะคาม
2. นายทักษ์ดนัย  ตรีเดช
3. นางสาวประภาสรณ์  บุญไทย
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นายนวลจันทร์  ศรีจันลา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธิทา
2. เด็กหญิงรัตน์สมัย  ไชยอุดม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญสงค์
 
1. นายสราวุธ  เพชรภักดี
2. นางวรฉัตร  ไตรทิพย์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  อินทะพล
2. นายสมัย  โพธิ์จิตร
3. นางสาวอรอุมา  วิลา
 
1. นายสราวุธ  เพชรภักดี
2. นางวรฉัตร  ไตรทิพย์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนมาตย์
2. เด็กชายกิริยา  ไชยราช
3. เด็กหญิงปิยะดา  น้อยสุพรรณ
 
1. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
2. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลเทพ  มีผิว
2. นายปรีชา  ถาบุรี
3. นายอนุชิต  ทองมี
 
1. นางชนะกานต์  เครื่องพาที
2. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายพลอยไพลิน  คำวงษา
2. นางสาวสุภาวดี  โมสืบแสน
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีมาน
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางมัทนา  พิมพ์เขต
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  นามชารี
2. นางสาวจริญญา  สุภาสาร
3. นางสาวเพียงฤทีย  สีสินธุ์
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูสนะ  อรุญศรี
 
1. นายพิทักษ์   ทุมพร
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
 
1. นายพิทักษ์   ทุมพร
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวีระพันธ์  ยามโสภา
 
1. นายพิทักษ์   ทุมพร