บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
  นายวิรัตน์   ใจเสือ  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
นายสมบัติ ตึกประโคน นางเพ็ญทวี สุคำภา นางลำดวน สำลี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยพร พิลาภ นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์ นางถนอม พิลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ นางสุนจรี ศรีบุตตะ นางอภัย ปาสาใน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นางชณัทดา  หงส์ทองคำ นางสุกัญญา  พิทักษ์ นางมัทนา พิมพ์เขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นายสุรพงษ์ ไขแสง นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
   
นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์ นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ นางอวยพร วรศิริ
ครู ครู พนักงานราชการ
     
นายภานุพงษ์ พิมพ์เขต    
ครูอัตราจ้าง   ขึ้นด้านบน