ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครออนไลน์ วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกาศรับสมัคร (pdf file)

เอกสารขั้นตอนการสมัคร (pdf file)

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<< <Click ที่นี่>>>

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<< <Click ที่นี่>>>

   

วันที่เปิดรับสมัคร

        วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสารที่มีหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน)
  3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : บ) , (ปพ.1 : พ)

*** หมายเหตุ โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หากทางโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารเท็จจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ใช้ไลน์ (Line) สแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้
  2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
  3. บันทึกภาพหลักฐานประกอบการสมัคร
  4. ส่งข้อมูลการสมัครทางออนไลน์
  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ www.cba.ac.th ในวันถัดไป

การสอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว

สอบคัดเลือก                  ยกเลิกการสอบคัดเลือกและใช้คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในการจัดห้องเรียน

ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ 4 มิถุนายน 2563

มอบตัวและรายงานตัว    วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2563