บุคลากรโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
บุคลากรฝ่ายแนะแนว
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่สำนักงาน
แม่บ้าน/นักการภารโรง/คนขับรถ
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
  นางประภากร จันทมัตตุการณ์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     
     
นางนิภา ศรีหนา นางแววดาว ใจเสือ นางภัทรศยา เขาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นาญปัญจพล ธิดา นายสฤษพงษ์ วงษ์พล นางสาวทิวากร เกณสาคู
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
     
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นายมานะ ทีคลัง  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์  
นางอุมาพร ธงจันทร์    
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
     
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ  
     
    ขึ้นด้านบน
     
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
  นายวิรัตน์   ใจเสือ  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
นายสมบัติ ตึกประโคน นางเพ็ญทวี สุคำภา นางลำดวน สำลี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยพร พิลาภ นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์ นางถนอม พิลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ นางสุนจรี ศรีบุตตะ นางอภัย ปาสาใน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นางชณัทดา  หงส์ทองคำ นางสุกัญญา  พิทักษ์ นางมัทนา พิมพ์เขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ ไขแสง นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์ นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ นางอวยพร วรศิริ
ครู ครู พนักงานราชการ
     
นายภานุพงษ์ พิมพ์เขต    
ครูอัตราจ้าง   ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
  นายจักรี ชนะภัย  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลา นายนเรศ ศรีหนา นายบุญมา โอชา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวีณา ลิ้มสำราญ นางอมร เอกปริญญา นางละมัย บุญภิมล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกานต์ เครื่องพาที นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
   
นางทิพวรรณ ประชานันท์ นายกอบเกียรติ โคมารัมย์ นางสาวพัชราภรณ์ พิรุณ
ครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นายธิบดี เพชรสม  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
นางสาวพนมพร ชินชนะ นายพนม ทวีนันท์ นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางวชิราวดี ศรีนา นายนิรันดร์ ศรีวรรณ นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
  นายยุทธนา เชิงหอม  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นายประสงค์ ถนัดค้า นายวินิต สงคะกุล นายนพรัตน์ ภูคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์ นายพงศทอง สุดชา  
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ  
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
  นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ นายอุดม น้อยจันทร์ นางนวลจันทร์ ศรีจันลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี ชนะดี นางสุภาภรณ์ อนันเต่า นายภาคิน วงศ์อาษา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางเนตรนภา มหาพานต์ นางวันเพ็ญ สวนงาม นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
     
นายสราวุธ เพชรภักดี นายอรรคพล บุญชำ นางพิไลพร สงเคราะห์
ครูชำนาญการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ
     
นางสายฝน อุดมทรัพย์ นายภาณุเดช ศรีนวลจันทร์  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
  นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางกิตติมา ทองเจริญ นางปัตนี นันตลาด นางวิไลวรรณ นามเขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางนุดจนาจ สัพโส นางสาวกาญจนา ลาดสิลา นางสาวนิชนันทร์ บุญสา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
     
นายวิศรุต สุ่มมาตย์ นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร นางสาวรัตนา ศรีเที่ยง
ครู ครู ครูอัตราจ้าง
     
นางสาวพิชญา วันทนา    
ครูอัตราจ้าง    
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรฝ่ายแนะแนว
     
นางพัชรา ศักดิ์แสง   นายภูมิชาติ หินไชยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ   ครูชำนาญการ
    ขึ้นด้านบน
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่สำนักงาน
     
นางสาวสุวภา ชาวงษ์   นางสาวจุฑาพร อ่อนฉวี
เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     
นางสาวชลิตา นิเกตถ   นางสาวธันยธรณ์ นามชารี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน   เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
    ขึ้นด้านบน
แม่บ้าน/นักการภารโรง/คนขับรถ
     
นายสุดที สงัด นายปรีดา นนทะไชย นายอภิสิทธิ์ หาสนาม
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง พนักงานขับรถ
     
นายจำเนียน เครือผือ นายอุดร สุทธิประภา นางจันทร์เพ็ญ พิรุณ
นัการภารโรง นักการภารโรง แม่บ้าน
     
นายสมร มีเทียน นายมะนิตร์ มุมกลาง  
นักการภารโรง ยามรักษาการ  
    ขึ้นด้านบน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู