กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลมณี ประเมลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกิตติมา ทองเจริญ
ครู คศ.3

นางปัตนี นันตลาด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ลาดศิลา
ครู คศ.3

นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ
ครู คศ.3

นางนิชนันทร์ สุขหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ศรีสุระ
ครู คศ.3

นางณัฐจิตรา ศรีวงษ์ชัย
ครู คศ.3

นายวิศรุต สุ่มมาตย์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา วานิชชัง
ครู คศ.2

นางสาวดวงดาว เค้าสงฆ์
ครู คศ.2

นางสาวสิริกานต์ มูลศรี
ครู คศ.1

นางสาวนับเดือน บุตรละคร
ครู คศ.1

นางสาววิภาวดี เสาร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

Mr.Emmanuel Koku Agbo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Konstantin burlakov
ครูอัตราจ้าง