ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลมณี ประเมลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา ลาดศิลา
ครู คศ.3

นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ
ครู คศ.3

นางกิตติมา ทองเจริญ
ครู คศ.3

นางปัตนี นันตลาด
ครู คศ.3

นางนิชนันทร์ สุขหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ศรีสุระ
ครู คศ.3

นางณัฐจิตรา ศรีวงษ์ชัย
ครู คศ.3

นายวิศรุต สุ่มมาตย์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา วานิชชัง
ครู คศ.2

นางรสลิน เจริญเขต
ครู คศ.1

นายชานนท์ กุสุริย์
ครู คศ.1

นางสาวสิริกานต์ มูลศรี
ครู คศ.1

นางสาวนับเดือน บุตรละคร
ครู คศ.1

นางสาววิภาวดี เสาร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

Mr.Emmanuel Koku Agbo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Konstantin burlakov
ครูอัตราจ้าง

Mr.Adu Johnson Prince Ayoade
ครูอัตราจ้าง