ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสราวุธ เพชรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนวลจันทร์ ศรีจันลา
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ อนันเต่า
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ไชยมหา
ครู คศ.1

นายอรรคพล บุญชำ
พนักงานราชการ