ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิรันดร์ ศรี
ครู คศ.3

นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครู คศ.3

นายพนม ทวีนันท์
ครู คศ.3

นางสาวพนมพร ชินชนะ
ครู คศ.4

นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครู คศ.2

นายปกรณ์ ปกาสิทธิ์
ครู คศ.1

นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์
ครู คศ.1

นายอาทร อุตรา
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ ทุมพร
ครู คศ.1