ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศทอง สุดชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธนา เชิงหอม
ครู คศ.3

นายนิกร คำวงษา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏา หลวงยศ
ครู คศ.1

นายอดิศักดิ์ บังแสง
ครู คศ.1