ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางละมัย บุญภิมล
ครู คศ.3

นายจักรี ชนะภัย
ครู คศ.3

นายบุญมา โอชา
ครู คศ.3

นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา
ครู คศ.3

นางอมร เอกปริญญา
ครู คศ.3

นางชนกานต์ เครื่องพาที
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นายโกศล ภูศรี
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ประชานันท์
ครู คศ.2

นายสุชาติ สว่างกุล
ครู คศ.2

นายกอบเกียรติ โคมารัมย์
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ พิรุณ
ครูอัตราจ้าง