นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรดา หลวงพล
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาววรรณทิพา โพธิกมล
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวสุพัฒตรา หอมวงษ์
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวลลิดา ลาดศิลา
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวอิสริยาภรณ์ แหล่ป้อง
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวพัขรพร เหลืองอ่อน
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวดวงใจ โมสืบแสน
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวปรางทิพย์ แสงกุล
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวจุฑามาศ ผายพิมาย
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวศศิธร สิงห์หน
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายกฤษณพงษ์ จอมคำสิงห์
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายธารินทร์ แดงโรจน์
สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายจิรศักดิ์ พนมบุตร
สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายวรายุทธ์ เทือกตาหลอย
สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด