ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายจำเนียน เครือผือ

นายอภิสิทธิ์ หาสนาม

นางสาวแสงเทียน เสริมวิเศษ

นายเฉลิมพร สนิทพะเนาว์

นางหนูพิศ ทิพสอน

นายอำนาจ มุมกลาง

นางสาวกนกวรรณ สระใหญ่

นางสาววิภาวี รักสะอาด