ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยพร พิลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นายภาคิน วงศ์อาษา
ครู คศ.3

นายสมบัติ ตึกประโคน
ครู คศ.3