ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยพร พิลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นายภาคิน วงศ์อาษา
ครู คศ.3

นายสมบัติ ตึกประโคน
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ใจเสือ
ครู คศ.3

นางลำดวน สำลี
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์
ครู คศ.3

นางอภัย ปาสาใน
ครู คศ.3

นางสุนจรี ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นางถนอม พิลาภ
ครู คศ.3

นางมัทนา พิมพ์เขต
ครู คศ.3

นางสุกัญญา พิทักษ์
ครู คศ.3

นางชนัทดา หงส์ทองคำ
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม
ครู คศ.3

นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข
ครู คศ.3

นางณัฐรินทร์ คำภักดี
ครู คศ.3

นายสุรพงษ์ ไขแสง
ครู คศ.3

นางสุจิตรา สุขสุวรรณ
ครู คศ.1

นางอวยพร วรศิริ
พนักงานราชการ

นางสุมาลี ชนะดี
ครู คศ.3

นางพิไลพร สงเคราะห์
พนักงานราชการ

นางเนตรนภา มหาพานต์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ สวนงาม
ครู คศ.3

นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว
ครู คศ.3

นายศิวณัฐ บุญมาก
ครู คศ.1

นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1

นายภาณุเดช ศรีนวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง