กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลำดวน สำลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยพร พิลาภ
ครู คศ.3

นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นางเนตรนภา มหาพานต์
ครู คศ.3

นายสมบัติ ตึกประโคน
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ใจเสือ
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์
ครู คศ.3

นางอภัย ปาสาใน
ครู คศ.3

นางสุนจรี ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นางถนอม พิลาภ
ครู คศ.3

นางมัทนา พิมพ์เขต
ครู คศ.3

นางสุกัญญา พิทักษ์
ครู คศ.3

นางชนัทดา หงส์ทองคำ
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม
ครู คศ.3

นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข
ครู คศ.3

นางณัฐรินทร์ คำภักดี
ครู คศ.3

นายสุรพงษ์ ไขแสง
ครู คศ.3

นางสุมาลี ชนะดี
ครู คศ.3

นายภาคิน วงศ์อาษา
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ สวนงาม
ครู คศ.3

นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว
ครู คศ.3

นางสาวราตรี พันธุชา
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา สีหานาม
ครู คศ.2

นางสุจิตรา สุขสุวรรณ
ครู คศ.1

นายศิวณัฐ บุญมาก
ครู คศ.1

นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางกัลยา สุเมตร
ครูผู้ช่วย

นางพิไลพร สงเคราะห์
พนักงานราชการ

นางอวยพร วรศิริ
พนักงานราชการ

นายภาณุเดช ศรีนวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง