ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางน้ำผึ้ง ศรีส่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิรันธรกษ์ ผลาผล
ครู คศ.3

นายอำนาจ ก้านจักร
ครู คศ.3

นางหนึ่งฤทัย ยอดดี
ครู คศ.3

นางวรฉัตร ไตรทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวพิสมัย ไค่นุ่นโพิธิ์
ครู คศ.3

นางสาวศรัญเรศ บัวสอน
ครู คศ.3

นางนิภาพร สว่างกุล
ครู คศ.2

นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร พละสิม
ครู คศ.1

นางสาวบุญญาภรณ์ พรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวรับขวัญ เสียงสนั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญชลิกา แวงวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางวราภรณ์ คำบุดดี
พนักงานราชการ