ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิภา ศรีหนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภากร จันทมัตตุการ
ครู คศ.3

นางแววดาว ใจเสือ
ครู คศ.3

นางสุเพียง ลาดศิลา
ครู คศ.3

นางสมพร ศรีสนไชย
ครู คศ.3

นายสฤษฏ์พงศ์ วงษ์พล
ครู คศ.3

นายปัญจพล ธิดา
ครู คศ.3

นางแววตา แสงทอง
ครู คศ.3

นางทิวากร พลศรีราช
ครู คศ.2

นางสาวจันทิมา ธนะโคตร
ครูผู้ช่วย