กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิภา ศรีหนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประภากร จันทมัตตุการ
ครู คศ.3

นางแววดาว ใจเสือ
ครู คศ.3

นางสุเพียง ลาดศิลา
ครู คศ.3

นางสมพร ศรีสนไชย
ครู คศ.3

นายสฤษฏ์พงศ์ วงษ์พล
ครู คศ.3

นายปัญจพล ธิดา
ครู คศ.3

นางแววตา แสงทอง
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา ธนะโคตร
ครูผู้ช่วย