คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในการออม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียน. ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อย
2 การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ CBAE-Process ของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์