ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง แจ้งหยุดการเรียน กรณีพิเศษ
ประกาศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ ON SITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ขยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
ตารางสอบปลายภาคออนไลน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ขยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องขยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ราชของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๒)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามบริบทและธรรมชาติของรายวิชา
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการปฎิบัติหน้าที่ราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๑)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ลดหย่อนเงินบำรุงการศึกษาในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สรุปผลรวมคะแนนการเลือกต้้งสภานักเรียน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจงการเลือกกิจกรรมออนไลน์
 
  นักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชุมนุมดังนี้
 
(1). นักเรียน ม.ต้น 
  ให้เลือกนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ คนละ 1 กิจกรรม
 
(2). นักเรียน ม.ปลาย
    ⚠️ม.ปลาย(ที่เรียน รด.) ให้เลือกกิจกรรม “นักศึกษาวิชาทหาร”
   ⚠️ม.ปลาย(ที่ไม่ได้เรียน รด.) ต้องเลือกกิจกรรมชุมนุม คนละ 1 กิจกรรม
   ⚠️ม.4 ที่ต้องการจะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเรียน รด. ให้เลือกกิจกรรม “นักศึกษาวิชาทหาร” ไปก่อน หากทราบผลภายหลังว่าคัดเลือกไม่ผ่าน ให้รีบแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเปลี่ยนกิจกรรม
 
(3). กำหนดการเลือก
  สามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.
 ถึง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.
 
(4). ติดต่อสอบถาม 
  หากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายวิชาการ 098 – 242 – 1255
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)
การประกวดผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร STEM2 “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า”
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqG8eKEtUkf_b9_GQzX26j7m7GNmIqS81c36jZ_xI2zGljXw/viewform

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1Ne-7NKsygHlms9PXcMlAuJ9ZME2k9iG8?usp=sharing
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ห้องเรียนปกติ)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ออนไลน์)
นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ได้ที่เว็บไซต์ https://reg.thaischool.info/cba/
 
และโปรดติดตามตรวจสอบผลการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://reg.thaischool.info/cba/ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่สมัครและวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบผลการสมัคร
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนปกติ (แก้ไข เนื่องจากสถานการ covid-19)
สามารถสมัครเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
https://reg.thaischool.info/cba
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)