ฝ่ายบริหาร
   
  นายชูศักดิ์ หงส์มาลา  
  รองผู้อำนวยการรักษาการ ในตำแหน่ง  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
นายชุมศักดิ์     ศรีส่อง   นายชูศักดิ์ หงส์มาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
นายธวัฒน์ชัย   สายวิเศษ   นายสมพงษ์   ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ