นายชูศักดิ์ หงส์มาลา  
  รองผู้อำนวยการรักษาการ ในตำแหน่ง  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
นายชูศักดิ์ หงส์มาลา   นายชุมศักดิ์     ศรีส่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นายธวัฒน์ชัย   สายวิเศษ   นายสมพงษ์   ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ