ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน โรจนกร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-พ.ศ.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พงษ์ศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508-พ.ศ.2509
ชื่อ-นามสกุล : นายสกนธ์ บัวหลวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509-พ.ศ.2515
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีพงษ์ นวานุช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.25015-พ.ศ.25018
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ จันทภูมิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518-พ.ศ.2520
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรจิตร ศรีไพวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520-พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร พินิจธนสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525-พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ สมภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-พ.ศ.2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักร เถาทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-พ.ศ.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คำภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธ์ เรืองสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เดชพิมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย เชิงสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตร ภาคมฤค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ซาเหลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรวาล เจริญทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน