ข้อมูลจำนวนนักเรียน (จากฐานข้อมูล DMC ::Update เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)
  ชาย หญิง รวม นำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 174 171 345 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 170 161 331 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 130 180 310 9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 474 512 986 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 112 160 272 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 103 165 268 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 117 188 305 9
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 332 513 845 25
รวมทั้งหมด 806 1025 1831 54