นางสาวกาญจนา ลาดศิลา  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางกิตติมา ทองเจริญ นางปัตนี นันตลาด นางวิไลวรรณ นามเขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุดจนาจ สัพโส นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ นางสาวนิชนันทร์ บุญสา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นายวิศรุต สุ่มมาตย์ นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร นางสาวรัตนา ศรีเที่ยง
ครู ครู ครูอัตราจ้าง
   
นางสาวพิชญา วันทนา    
ครูอัตราจ้าง    
    ขึ้นด้านบน