บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
  นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางกิตติมา ทองเจริญ นางปัตนี นันตลาด นางวิไลวรรณ นามเขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางนุดจนาจ สัพโส นางสาวกาญจนา ลาดสิลา นางสาวนิชนันทร์ บุญสา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
     
นายวิศรุต สุ่มมาตย์ นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร นางสาวรัตนา ศรีเที่ยง
ครู ครู ครูอัตราจ้าง
     
นางสาวพิชญา วันทนา    
ครูอัตราจ้าง    
    ขึ้นด้านบน