E-Learning

โดย คุณครูกฤษฎา   สุดหนองบัว ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

การสร้างสรรค์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ผู้สอน นายภาคิน   วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Unit 1 การปรับแต่งสีภาพ (PDF)
Unit 2 เครื่องมือสำหรับการเลือกพื้นที่
  เครื่องมือ MoveTool
  ครื่องมือ Rectangular Marquee Tool
  เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool
  เครื่องมือ Lasso Tool
  เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool
  เครื่องมือ Magi Wand Tool
  เครื่องมือ Magnetic Lasso Tool
  ครื่องมือ Quick Selection Tool
  เครื่องมือ Moove Tool
Unit 3 กลุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรและข้อความ
  เครื่องมือ Horizontal Type Tool
  เครื่องมือ Vertical Type Tool
  เครื่องมือ Horizonta Type Mask Tool
  เครื่องมือ Vertical Type Mask Tool
  การสร้างข้อความแบบย่อหน้า (Paragraph Text)
  การบิดตัวอักษรด้วย Warp Text
  การใส่ Style ให้ตัวอักษร
  สร้างตัวอักษรให้ลื่นไหลตามเส้นพาธ
  การสร้างข้อความภายในรูปทรง
Unit 4

กลุ่มเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ

  การวาดรูปสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขอบมน
  การวาดรูปวงกลมและวงรี
  การวาดรูปหลายเหลี่ยม
  การวาดเส้นตรง
  การวาดรูปทรงสำเร็จรูป
   การวาดรูปทรงแบบรวม-ลดพื้นที่
  การวาดเส้นตรงด้วยเครื่องมือ (Pen Tool)
  การวาดเส้นโค้งด้วย Pen Tool
  การวาดเส้นพาธแบบ Freeform
   การเลือกทำงานกับส่วนต่างๆ ของเส้นพาธ
  การแก้ไขรูปทรงให้ Path Segment
  การลบบางส่วนของเส้นพาธทิ้ง
  การเชื่อมต่อเส้นพาธ
  การลดจุดแองเคอร์ด้วย Dlete Anchor Point Tool และการเพิ่มจุดแองเคอร์ใหม่ด้วย Add Anchor Point Tool
  เปลี่ยนมุมให้โค้งขึ้นด้วย Convert Point Tool
 

Workshop : การวาดตัวการ์ตูนด้วยกลุ่มเครื่องมือ Shape Tool

Unit 5

กลุ่มเครื่องมือสำหรับการระบายสี

  การลงสีแบบไล่โทนสีด้วย Gradient Tool
  สร้าง Gradient แบบไล่โทน (Solid Gradient)
  สร้าง Gradient แบบโปร่งใส (Transparent Gradient)
  การเลือกทิศทางการไล่โทนสีของ Gradient
 

การเทสีและลวดลายให้ภาพด้วยเครื่องมือ Paint Bucket Tool

  การเทลวดลายบนภาพด้วยเครื่องมือ Paint Bucket Tool
  การสร้าง Pattern ไว้ใช้งานเอง
  ลงสีให้ภาพด้วยเครื่องมือ Brush Tool
  การใช้งานเครื่องมือ Brush Tool ด้วยหัวแปลงรูปต่างๆ
  การสร้างหัวแปลงไว้ใช้งาน
  การวาดเส้นด้วย Pencil Tool
  เปลี่ยนสีเฉพาะจุดด้วยเครื่องมือ Color Replacement Tool
  แปลงภาพเป็นภาพวาดด้วยเครื่องมือ Mixer Brush Tool
Unit 6 กลุ่มเครื่องมือสำหรับการการแก้ไขและรีทัชภาพ
 

การลบภาพด้วยเครื่องมือ Eraser Tool

  การลบพื้นหลังทิ้งด้วยเครื่องมือ Background Eraser Tool
 

การลบพื้นหลังอย่างรวดเร็วด้วย Magic Eraser Tool

  การรีทัชภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp Tool
  การรีทัชภาพเป็นลวดลายด้วย Pattern Stamp Tool
  การแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆ ด้วย Spot Healing Brush Tool
  แก้ไขจุดบกพร่องด้วย Healing Brush Tool
  การแก้ไขพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วย Patch Tool
  การแก้ไขภาพตาแดงด้วย Red Eye Tool
  ปรับภาพให้นุ่มนวลขึ้นด้วย Blur Tool
 

ปรับเพิ่มความคมชัดด้วย Sharpen Tool

  เกลี่ยสีให้ภาพด้วย Smudge Tool
  เพิ่ม-ลด ความสดของสีเฉพาะจุดด้วยเครื่องมือ Sponge Tool
Unit 7  กลุ่มเครื่องมือการตัดภาพและเครื่องมือการดูดสี
  เครื่องมือ Crop tool
  เครื่องมือ Slice Tool 
  เครื่องมือ Eyedropper Tool   
  เครื่องมือ Color Sampler Tool
  เครื่องมือ Ruler Tool
  เครื่องมือ Note Tool
ขณะนี้กำลังจัดทำ E-Learning หากแล้วเสร็จจะ up ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อไป