ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279 KB 9734
คำสั่งโครงการโคกหนองนาจันทรุเบกษาอนุสรณ์ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.13 KB 9730
คำสั่งวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.09 KB 12143
คำสั่งมอบหมายงานในสถานศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 26051
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.97 KB 26042
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (M.S.B.) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 26052
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.51 KB 26955
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.93 KB 27169
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.82 KB 26973
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการติดตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.56 KB 27256
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.63 KB 27191
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 26960
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.23 KB 27268
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่อง สั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 27888
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 26912
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 27270
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 27102
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 27271
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.39 KB 27190
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.21 KB 27118
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.57 KB 27182
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.89 KB 27188
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.24 KB 27238
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.96 KB 27132
แบบรายงานการแก้ตัว
แบบรายงานการแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.14 KB 12128