ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279 KB 129501
คำสั่งโครงการโคกหนองนาจันทรุเบกษาอนุสรณ์ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.13 KB 129201
คำสั่งวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.09 KB 131602
คำสั่งมอบหมายงานในสถานศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 145514
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.97 KB 145499
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (M.S.B.) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 145512
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.51 KB 146412
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.93 KB 146629
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.82 KB 146430
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการติดตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.56 KB 146713
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.63 KB 146651
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 146425
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.23 KB 146725
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่อง สั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 147346
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 146423
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146736
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 146573
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 146734
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.39 KB 146650
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.21 KB 146590
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.57 KB 146653
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.89 KB 146662
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.24 KB 146699
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.96 KB 146608
แบบรายงานการแก้ตัว
แบบรายงานการแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.14 KB 131592