คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง-ครูและศิษย์เก่า
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง-ครูและศิษย์เก่า

 

พล.ต.ต.สมควร  พึ่งทรัพย์ 
นายกสมาคม

นายจักรวาล  เจริญทอง   
อุปนายก1

พ.ท.บรรจง   ศรีศิลป์     
อุปนายก 2

นายพงศ์ศักดิ์  สุวรรณพันธ์   
อุปนายก 3

นายธร  ศรีกู่กาสิงห์   
อุปนายก  4

นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง 
กรรมการ

พ.ต.ท.วสันต์  ประทุมภักดิ์ 
กรรมการ

พ.ต.ท.กฤษณะ  ศิริสิงห์   
กรรมการ

ร.ต.อ.พศิน  ทองสระคู   
กรรมการ

นายขจรศักดิ์   สำลี   
กรรมการ

นายคิด  อันไฮ   
กรรมการ

นางจตุพร   ชนะดี
กรรมการ

นายอุทัย  ช่างกลึง 
กรรมการ

นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์   
กรรมการ

นางสุมาลี  ชนะดี 
เลขานุการ

นางอภัย   ปาสาใน 
ปฏิคม

นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี 
เหรัญญิก

นายสุธิชัย   ด่านกลาง 
สวัสดิการ

นายสมพงษ์   ยุบลนิตย์ 
นายทะเบียน

นางสมพร   ศรีสนไชย 
ประชาสัมพันธ์

นางณัฐรินทร์ คำภักดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิราพร  พละสิม 
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวกัญญาภัค   ญาตินิยม 
ผู้ช่วยนายทะเบียน