นายธิบดี เพชรสม  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางสาวพนมพร ชินชนะ นายพนม ทวีนันท์ นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวชิราวดี ศรีนา นายนิรันดร์ ศรีวรรณ นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
    ขึ้นด้านบน